ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே ஹரே க்ருஷ்ணா ஹரே க்ருஷ்ணா க்ருஷ்ண க்ருஷ்ணா ஹரே ஹரே हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare

Upcoming Events 

{{ filters.options.label_toggle }}
{{filter.title}}
{{options.label_mth_prev}}

{{options.label_mth_next}}

{{day_name(day.day_num)}}

{{selectedDay.date | moment('MMMM DD', false) }}

அண்ணாவின் உபதேசமொழிகள்

     சின்னக் குழந்தை நம்மை சம்பந்தமில்லாத கேள்விகளை ஓயாமல் கேட்டுக் கொண்டேவரும். அதை நிறுத்த வழி என்ன தெரியுமா? நாம் பதில் சொல்லுவதைவிட்டு அந்தக் குழந்தையைக் கேள்விகள் கேட்க ஆரம்பித்து விடவேண்டும். அதுபோல் நம்மிடம் தர்க்கம் செய்ய வருபவர்கள் பல கேள்விகளை சம்பந்தமில்லாது கேட்டுத் துன்புறுத்தினால் நாம் விடையே கூறக்கூடாது. நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாத முட்டாளாகாப் பாவித்துக் கொள்ள தெரியவேண்டும். பிறகு நாமே அவரை சந்தேகம் கேட்க ஆரம்பித்துவிட வேண்டும