ஶ்ரீ ஶ்ரீ அண்ணா (க்ருஷ்ண ப்ரேமி ஸ்வாமிகள்)

ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே
ஹரே க்ருஷ்ணா ஹரே க்ருஷ்ணா க்ருஷ்ண க்ருஷ்ணா ஹரே ஹரே

Sthothras

Sthothras

 

The BrihatsotraMala Written By Sri Sri Anna is a wonderfull collection of seven Sthothras.

  1. SUDHINAPRAKASHIKA – This is about the Birth Dates of all Bakthas and Acharyaas. It ia an ideal guide to any devotee who wants to celebrate the birth days of great Masters.
  2. BAKTHARATHNAVALI – This relates the events in the life of all Bakthas.
  3. ATMANIVEDANASTOTRAM – In this stotram he surrenders himself to God.
  4. SRIRAMAKATHAMRITHAM – This is the quintessence of Ramayana
  5. BHARATHAKATHAMRITHAM – This is the quintessence of Mahabaratham
  6. GOVINDAKATHAMRITHAM – This narrates the Transcedantal passtimes of Krishna
  7. BAKTHAKOLAHALASTOTRAM – This narrates about the qualities of lord Baktha Kolahalan the deity of Paranoor. It also describes the various functions that are held at partanoor around the year