ஶ்ரீ ஶ்ரீ அண்ணா (க்ருஷ்ண ப்ரேமி ஸ்வாமிகள்)

ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே
ஹரே க்ருஷ்ணா ஹரே க்ருஷ்ணா க்ருஷ்ண க்ருஷ்ணா ஹரே ஹரே

Category: Sathsang

06 Jun 2017

Kolahalan Wari – 3rd July 2017

Date: 3rd July 2017 – 4 AM.

Venue: Sri Sankara Mutt, Villupuram to Paranur

This year will be fourth year of similar event like 2014, 2015 and 2016, Yet, the main difference will be ….

Sri Sri Anna Ha Sardara Pandari… Namacha Bazar

The purpose is to demonstrate simple bhakthi of namasankeertan and to follow Bhagavatha Dharma.

There is no agenda to Replicate Pandari Wari, which of course is an inspiration to many of Sri Sri Anna Devotees.

However let us review the identicalities and importance of this Kolahala Wari:

 • It is on Ashada Ekadasi day that Sri Radhika Ramana Bhaktha Kolahalan came to Sri Sri Anna
 • Sri Sri Anna releases Kolahalan’s Brahmotsavam Programme on this Ashada Ekadasi day.
 • Like Sri Mavuli Gyaneswar Sri Sri Anna was also born on Krishna Janmashtami day.

The uniqueness is therefore is not the numbers but significance like Sri Gyaneswar leading HIS bhakthas to meet His Mother Vittal, the same Sri Sri Anna will be leading us with Prema Bhakthi to meet Sri Bhaktha Kolahalan.

We will be walking with our Guru to see Kolahalan, Hence the name Kolahala Wari.

We will be joining Sri Sri Anna in that pursuit and do it as Seva. You are invited to this grand festival of Sant Samagamam

 


Definition of Wari:

Mavuli Sant Shreshta Nivrthidas Sri Gyaneswar Maharaj defines a Varkari as a noble person who has surrendered his body/ mind/karma and life too in the service of Lord Vittala. He has hence no deal to make or nothing to SEEK except for repeated opportunity to serve him or HIS devotees.

काय  वाचा आिण…मन–जीव सव’सव–उदार
बापरक़ख़ुमादवीवरु–विठ॒ठलाचा–वारिकर

Concept of Wari

The PANDHARPUR WARI is distinct from all other forms of pilgrimages like the ‘yatra’ in a variety of ways. To begin with, it is a collective form of BHAKTI (worship) often undertaken as an extension of family tradition. It has a predetermined scheduled and route and has no purpose other than sheer worship.

The ‘yatra’ on the under hand is undertaken by individuals at their convenience to a variety of deities for personal reasons. Participating in the WARI is its own reward and Panduranga the lone object of worship.

The WARI is a microcosm of the vast sects, sub-sects, castes and trades that go into the making of the state of Maharastra – as men, women, young and old people from all walks of life, age and socio-economic status walk alongside each other, never for a moment being aware of their differences or status.

Most unconventional is the belief that the Lord Vithhal awaits this meeting with his devotees (bhaktas), lead by Sri Mavuli Gyaneswar Maharaj Himself.

The eagerness to meet Lord Vitthal and the repetitive chanting of Gyanoba  Tukaram / RAM-KRISHNA-HARI refrain during the walk are unifying bonds among different peoples all termed WARKARIS. No other rituals dot the WARIKARI horizon unlike in the ‘yatra’ where host of rites and rituals are prescribed and have to be adhered to.

In short, WARI is synonymous with annual pilgrimage on foot to PANDHARPUR and the WARKARI refers to the ardent devotee of Lord Vitthal.

The WARKARI SAMPRADAYA (sect) considers all the EKADASHIs (the eleventh days after waxing and waning of the moon) as especially auspicious. Even among these are considered more significant the Aashaadhi (June-July) and Kartiki (November-December) Ekadashis. These Ekadashis coincide with the new-moon fortnights. That is when PANDHARPUR WARI is undertaken in Maharashtra.

Besides these, two more WARIs viz the Chaitra (or spring – first lunar month) and Maghi (eleventh month of the Hindu lunar calendar) Ekadashis are also deemed to be important. The latter two are particularly attended by devotees from neighbouring Karnataka.

Unique Features of The Wari :

In the WARI participant WARKARIS are undaunted by natural impediments (rain or shine, winds and darkness) and hardships of the walk. This is because of their faith and conviction that they would be able to meet their Lord (Vitthal) since MAULI is by their side, caring and guiding them through this pilgrimage. While on the WARI some faithfuls do not consume even a drop of water during the day.

The Wari Tradition

The WARI tradition dates back into times. Saint Dnyaneshwar’s great grandfather – Trymbakpant Kulkarni – used to walk the WARI from his native Apegaon to Pandharpur. Saints Dnyaneshwar, Namdev, Sawta Mali, Chokhoba and Tukaram used to participate in the WARI in their own life times. The WARI could hence be treated as a confluence of the practitioner saints and proponents of the BHAGWAT DHARMA.

The tradition of the present ‘PALKHI SOHALA’ (literally WARI of festivities) can be traced to the year 1685 around 36 years after Saint Tukaram attained divinity (1649). It was initiated by Taponidhi Narayan Maharaj Dehukar, son of saint Tukaram. The ‘PADUKAs’ of Saint Tukaram would be carried over to Alandi where along with the ‘PADUKAs’ of Saint Dnyaneshwar they would form the WARI inching towards Pandharpur to meet their Lord Vitthal (God). The common chants / refrains of “Dnyanoba – Tukaram” that one hears in the PALKHI were initiated by Taponidhi Narayan Maharaj Dehukar. The practise of the PADUKAS jointly leaving for Pandharpur from Alandi continued for close to 150 years.

Pundilika Varadhe, Hari Vittal

Gyanba, Tukkaram

Jai Sri Sathguru Premikendra Maharaj Ki.. Jai

Jai Panduranga Hari, Jai Vasudeva Hari.

31 May 2016

Kolahalan Wari Seva – 2016

Program Details

 • 14/7 – Kolahalan Wari
 • 15/7 – Aashada Ekadasi
 • 16/7 – Return from Paranu after Dwadesi

This year will be second year of similar event like 2014 (5th July 2014).

This year will be second year of similar event like 2015 last year (5th July 2015).
Yet, the main difference will be ….

Sri Sri Anna Ha Sardara Pandari… Namacha Bazar

 

The purpose is to demonstrate simple bhakthi of namasankeertan and to follow Bhagavatha Dharma.

There is no agenda to Replicate Pandari Wari, which of course is an inspiration to many of Sri Sri Anna Devotees.

However let us review the identicalities and importance of this Kolahala Wari:

 • It is on Ashada Ekadasi day that Sri Radhika Ramana Bhaktha Kolahalan came to Sri Sri Anna
 • Sri Sri Anna releases Kolahalan’s Brahmotsavam Programme on this Ashada Ekadasi day.
 • Like Sri Mavuli Gyaneswar Sri Sri Anna was also born on Krishna Janmashtami day.

The uniqueness is therefore is not the numbers but significance like Sri Gyaneswar leading HIS bhakthas to meet His Mother Vittal, the same Sri Sri Anna will be leading us with Prema Bhakthi to meet Sri Bhaktha Kolahalan.

We will be walking with our Guru to see Kolahalan, Hence the name Kolahala Wari.

We will be joining Sri Sri Anna in that pursuit and do it as Seva. You are invited to this grand festival of Sant Samagamam

Devotees can join from Chennai or directly at Villupuram Sankara Mutt at 4 AM.

For details & registration please contact:

Satish – 984 100 9648
P K Sridharan – 994 009 7739
V R Radhakrishnan – 967 703 7202
Balaji – 967 713 0405


Definition of Wari:

Mavuli Sant Shreshta Nivrthidas Sri Gyaneswar Maharaj defines a Varkari as a noble person who has surrendered his body/ mind/karma and life too in the service of Lord Vittala. He has hence no deal to make or nothing to SEEK except for repeated opportunity to serve him or HIS devotees.

काय  वाचा आिण…मन–जीव सव’सव–उदार
बापरक़ख़ुमादवीवरु–विठ॒ठलाचा–वारिकर

Concept of Wari

The PANDHARPUR WARI is distinct from all other forms of pilgrimages like the ‘yatra’ in a variety of ways. To begin with, it is a collective form of BHAKTI (worship) often undertaken as an extension of family tradition. It has a predetermined scheduled and route and has no purpose other than sheer worship.

The ‘yatra’ on the under hand is undertaken by individuals at their convenience to a variety of deities for personal reasons. Participating in the WARI is its own reward and Panduranga the lone object of worship.

The WARI is a microcosm of the vast sects, sub-sects, castes and trades that go into the making of the state of Maharastra – as men, women, young and old people from all walks of life, age and socio-economic status walk alongside each other, never for a moment being aware of their differences or status.

Most unconventional is the belief that the Lord Vithhal awaits this meeting with his devotees (bhaktas), lead by Sri Mavuli Gyaneswar Maharaj Himself.

The eagerness to meet Lord Vitthal and the repetitive chanting of Gyanoba  Tukaram / RAM-KRISHNA-HARI refrain during the walk are unifying bonds among different peoples all termed WARKARIS. No other rituals dot the WARIKARI horizon unlike in the ‘yatra’ where host of rites and rituals are prescribed and have to be adhered to.

In short, WARI is synonymous with annual pilgrimage on foot to PANDHARPUR and the WARKARI refers to the ardent devotee of Lord Vitthal.

The WARKARI SAMPRADAYA (sect) considers all the EKADASHIs (the eleventh days after waxing and waning of the moon) as especially auspicious. Even among these are considered more significant the Aashaadhi (June-July) and Kartiki (November-December) Ekadashis. These Ekadashis coincide with the new-moon fortnights. That is when PANDHARPUR WARI is undertaken in Maharashtra.

Besides these, two more WARIs viz the Chaitra (or spring – first lunar month) and Maghi (eleventh month of the Hindu lunar calendar) Ekadashis are also deemed to be important. The latter two are particularly attended by devotees from neighbouring Karnataka.

Unique Features of The Wari :

In the WARI participant WARKARIS are undaunted by natural impediments (rain or shine, winds and darkness) and hardships of the walk. This is because of their faith and conviction that they would be able to meet their Lord (Vitthal) since MAULI is by their side, caring and guiding them through this pilgrimage. While on the WARI some faithfuls do not consume even a drop of water during the day.

The Wari Tradition

The WARI tradition dates back into times. Saint Dnyaneshwar’s great grandfather – Trymbakpant Kulkarni – used to walk the WARI from his native Apegaon to Pandharpur. Saints Dnyaneshwar, Namdev, Sawta Mali, Chokhoba and Tukaram used to participate in the WARI in their own life times. The WARI could hence be treated as a confluence of the practitioner saints and proponents of the BHAGWAT DHARMA.

The tradition of the present ‘PALKHI SOHALA’ (literally WARI of festivities) can be traced to the year 1685 around 36 years after Saint Tukaram attained divinity (1649). It was initiated by Taponidhi Narayan Maharaj Dehukar, son of saint Tukaram. The ‘PADUKAs’ of Saint Tukaram would be carried over to Alandi where along with the ‘PADUKAs’ of Saint Dnyaneshwar they would form the WARI inching towards Pandharpur to meet their Lord Vitthal (God). The common chants / refrains of “Dnyanoba – Tukaram” that one hears in the PALKHI were initiated by Taponidhi Narayan Maharaj Dehukar. The practise of the PADUKAS jointly leaving for Pandharpur from Alandi continued for close to 150 years.

Pundilika Varadhe, Hari Vittal

Gyanba, Tukkaram

Jai Sri Sathguru Premikendra Maharaj Ki.. Jai

Jai Panduranga Hari, Jai Vasudeva Hari.

02 Jul 2015

Namma Kolahalan Wari

Date & Time : Sunday – 26th July 2015 – 4 AM

Venue: Sri Sankara Mutt, Villupuram to Paranur

Sri Sri Anna will be joining us in the Wari !!!

This year will be second year of similar event like last year (5th July 2014).

Yet, the main difference will be ….

Sri Sri Anna Ha Sardara Pandari… Namacha Bazar

 

kolahala wari design

The purpose is to demonstrate simple bhakthi of namasankeertan and to follow Bhagavatha Dharma.

There is no agenda to Replicate Pandari Wari, which of course is an inspiration to many of Sri Sri Anna Devotees.

However let us review the identicalities and importance of this Kolahala Wari:

 • It is on Ashada Ekadasi day that Sri Radhika Ramana Bhaktha Kolahalan came to Sri Sri Anna
 • Sri Sri Anna releases Kolahalan’s Brahmotsavam Programme on this Ashada Ekadasi day.
 • Like Sri Mavuli Gyaneswar Sri Sri Anna was also born on Krishna Janmashtami day.

The uniqueness is therefore is not the numbers but significance like Sri Gyaneswar leading HIS bhakthas to meet His Mother Vittal, the same Sri Sri Anna will be leading us with Prema Bhakthi to meet Sri Bhaktha Kolahalan.

We will be walking with our Guru to see Kolahalan, Hence the name Kolahala Wari.

We will be joining Sri Sri Anna in that pursuit and do it as Seva. You are invited to this grand festival of Sant Samagamam

Devotees can join from Chennai or directly at Villupuram.

Those who are joining from Chennai:

 • Buses will be organized from Chennai to Villupuram, those who are interested, need to register to make adequate arrangements.
 • Dindi Bhajan will start from Rama Nama Bank, Vinayagam Street, West Mambalam and conclude at Ashok Pillar, all devotees will board the bus there.
 • Once the bus reaches Villupuram Railway Gate, the Dindi procession will start with Nama Sankeertan and reach Sri Sankara Mutt.
 • Arrangements will be made for night halt at the Mutt.

Devotees joining directly at Villupuram:

 • Devotees are requested to assemble at Villupuram Railway Gate by 5:30 PM on Saturday (25th July) for Dindi procession.
 • Night stay and food will be arranged in Sankara Matt for those who have registered.

For details & registration please contact:

R. Mukunthan – 944 348 1860

P K Sridharan – 994 009 7739

V R Radhakrishnan – 967 703 7202


Definition of Wari:

Mavuli Sant Shreshta Nivrthidas Sri Gyaneswar Maharaj defines a Varkari as a noble person who has surrendered his body/ mind/karma and life too in the service of Lord Vittala. He has hence no deal to make or nothing to SEEK except for repeated opportunity to serve him or HIS devotees.

काय  वाचा आिण…मन–जीव सव’सव–उदार
बापरक़ख़ुमादवीवरु–विठ॒ठलाचा–वारिकर

Concept of Wari

The PANDHARPUR WARI is distinct from all other forms of pilgrimages like the ‘yatra’ in a variety of ways. To begin with, it is a collective form of BHAKTI (worship) often undertaken as an extension of family tradition. It has a predetermined scheduled and route and has no purpose other than sheer worship.

The ‘yatra’ on the under hand is undertaken by individuals at their convenience to a variety of deities for personal reasons. Participating in the WARI is its own reward and Panduranga the lone object of worship.

The WARI is a microcosm of the vast sects, sub-sects, castes and trades that go into the making of the state of Maharastra – as men, women, young and old people from all walks of life, age and socio-economic status walk alongside each other, never for a moment being aware of their differences or status.

Most unconventional is the belief that the Lord Vithhal awaits this meeting with his devotees (bhaktas), lead by Sri Mavuli Gyaneswar Maharaj Himself.

The eagerness to meet Lord Vitthal and the repetitive chanting of Gyanoba  Tukaram / RAM-KRISHNA-HARI refrain during the walk are unifying bonds among different peoples all termed WARKARIS. No other rituals dot the WARIKARI horizon unlike in the ‘yatra’ where host of rites and rituals are prescribed and have to be adhered to.

In short, WARI is synonymous with annual pilgrimage on foot to PANDHARPUR and the WARKARI refers to the ardent devotee of Lord Vitthal.

The WARKARI SAMPRADAYA (sect) considers all the EKADASHIs (the eleventh days after waxing and waning of the moon) as especially auspicious. Even among these are considered more significant the Aashaadhi (June-July) and Kartiki (November-December) Ekadashis. These Ekadashis coincide with the new-moon fortnights. That is when PANDHARPUR WARI is undertaken in Maharashtra.

Besides these, two more WARIs viz the Chaitra (or spring – first lunar month) and Maghi (eleventh month of the Hindu lunar calendar) Ekadashis are also deemed to be important. The latter two are particularly attended by devotees from neighbouring Karnataka.

Unique Features of The Wari :

In the WARI participant WARKARIS are undaunted by natural impediments (rain or shine, winds and darkness) and hardships of the walk. This is because of their faith and conviction that they would be able to meet their Lord (Vitthal) since MAULI is by their side, caring and guiding them through this pilgrimage. While on the WARI some faithfuls do not consume even a drop of water during the day.

The Wari Tradition

The WARI tradition dates back into times. Saint Dnyaneshwar’s great grandfather – Trymbakpant Kulkarni – used to walk the WARI from his native Apegaon to Pandharpur. Saints Dnyaneshwar, Namdev, Sawta Mali, Chokhoba and Tukaram used to participate in the WARI in their own life times. The WARI could hence be treated as a confluence of the practitioner saints and proponents of the BHAGWAT DHARMA.

The tradition of the present ‘PALKHI SOHALA’ (literally WARI of festivities) can be traced to the year 1685 around 36 years after Saint Tukaram attained divinity (1649). It was initiated by Taponidhi Narayan Maharaj Dehukar, son of saint Tukaram. The ‘PADUKAs’ of Saint Tukaram would be carried over to Alandi where along with the ‘PADUKAs’ of Saint Dnyaneshwar they would form the WARI inching towards Pandharpur to meet their Lord Vitthal (God). The common chants / refrains of “Dnyanoba – Tukaram” that one hears in the PALKHI were initiated by Taponidhi Narayan Maharaj Dehukar. The practise of the PADUKAS jointly leaving for Pandharpur from Alandi continued for close to 150 years.

Pundilika Varadhe, Hari Vittal

Gyanba, Tukkaram

Jai Sri Sathguru Premikendra Maharaj Ki.. Jai

Jai Panduranga Hari, Jai Vasudeva Hari.

Srimath Bhagavatha Sapthaha Program
23 Oct 2014

ஶ்ரீ மத் பாகவத ஸப்தாஹ ஞான யக்ஞம் மற்றும் கோலாட்ட உத்ஸவம்

ஸ்வஸ்தி ஶ்ரீ நிகழும் ஜய வருடம் ஐப்பசி மாதம் 6ம் தேதி (23.10.2014) வியாழக் கிழமை முதல் ஐப்பசி 12ந் தேதி (29.10.2004) புதன்கிழமை வரை கும்பகோணம், ரெட்டிராயர்குளம் கீழ்கரையில் உள்ள எண் 23, மங்களம் என்கின்ற எங்களது க்ருஹத்தில் ஶ்ரீ மத் பாகவத ஸ்ப்தாஹ பாராயணமும், பக்கத்திலுள்ள ஶ்ரீ ராம மந்திரத்தில் சேங்கனூர் மஹாத்மா ஶ்ரீ ஶ்ரீ க்ருஷ்ணப்பிரேமி ஸ்வாமிகளால் ஶ்ரீ மத் பாகவத ஸ்ப்தாஹ ப்ரவசனமும் நடைபெறுவதால் பக்தர்கள் வந்திருந்து கதா ஸ்வரணம் செய்து பகவத் க்ருபைக்கு பாத்திரர்களாகும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

இப்படிக்கு

G. பாலசுப்பிரமணியன்

ஆரமங்கலம்.

நிகழ்ச்சி நிரல் :

22.10.2014 – புதன்

மாலை  6 மணிக்கு – ஶ்ரீ வராக பெருமாள் ஸ்ன்னதியிலுருந்து ஶ்ரீ ஶ்ரீ அண்ணாவிற்கு வரவேற்பு

இரவு 7.00 முதல் 9.00 வரை – ஶ்ரீ ராம மந்திரத்தில் ஶ்ரீ மத் பாகவத மாஹாத்மிய ப்ரவசனம்.

23.10.2014 – வியாழன் முதல் 29.10.2014 புதன் வரை

இரவு 7.00 முதல் 9.00 வரை – ஶ்ரீ ராம மந்திரத்தில் ஶ்ரீ மத் பாகவத மாஹாத்மிய ப்ரவசனம்.

25.10.2014 சனி இரவு – திவ்ய நாம ஸ்ங்கீர்த்தனம்

26.10.2014 ஞாயிரு காலை – உஞ்சவ்ருத்தி, ராதா கல்யாணம்

தினசரி ப்ரவசனத்திற்கு பிறகு டோலோத்ஸவம் நடைபெறும்.

 

26.10.2014 – மன்னார்குடி – கோலாட்ட உத்ஸவம்

மாலை 4 மணிக்கு – பெருமாள் புறப்பாடு மற்றும் கோலாட்டம்.

மாலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை – ஶ்ரீ ஶ்ரீ அண்ணாவின் ப்ரவசனம்

இரவு 7 மணி முதல் 8 மணி வரை – குமாரி மணிஷா பரத நாட்டியம்.

 

 

Srimath Bhagavatha Sapthaha Program