ஶ்ரீ ஶ்ரீ அண்ணா (க்ருஷ்ண ப்ரேமி ஸ்வாமிகள்)

ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே
ஹரே க்ருஷ்ணா ஹரே க்ருஷ்ணா க்ருஷ்ண க்ருஷ்ணா ஹரே ஹரே

Sri Vaishnava Samhitha

ann_vaishsam1Sri Vaishnava Samhitha is one of the greatest and most exhaustive works of SriSri.Krishna Premi Maharaj. It narrates the history of various great vaishnava saints and sadhus of India. This work is comprised of 10 cantos. The first 3 cantos deal with the lives of spiritual preceptors like Sri Shankara, Sri Ramanuja, Sri Madhva and their followers. The next 4 cantos deal with Sri.Krishna Chaitanya, Sri Nimbarka, Sri Hithaharivamsa, Sri Vallaba and the followers of their traditions. These are basically on the divine leelas of Sri Radha and Krishna, the glory of the Madhura bhava and Brindavan. The biographies of devotees of Pandarpur, Ayodhya and the charithras of Ramakrishna Paramahamsa, Badrachala Ramdas, Rajagopala Desikar and many others form the last 3 cantos.

Sri Krishna Premi Maharaj throughout emphasises the noble qualities of the saints rather than their miracles. He highlights love, truthfulness, devotion, virtuous conduct and so on and eshtablishes the same through relevant life histories of Sadhus.

Generally one has to read various works in various languages to know about the lives of the multitude of saints and sadhus of our great country. But here is a book where events and ideals of various Vaishnavite Saints from Adi Shankara to Sri Ramakrishna are so precisely and elegantly presented that one need not go looking for any other reference.

This wonderful epic is an invaluable treasure and once we delve deep into this ocean, deeper becomes our interest in Namasankirtan, purer becomes our heart and from the depths flows flawless, abundant love towards Krishna!