ஶ்ரீ ஶ்ரீ அண்ணா (க்ருஷ்ண ப்ரேமி ஸ்வாமிகள்)

ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே
ஹரே க்ருஷ்ணா ஹரே க்ருஷ்ணா க்ருஷ்ண க்ருஷ்ணா ஹரே ஹரே

24 Apr 2017

ஶ்ரீ ஶ்ரீ அண்ணா – ஶ்ரீ ராமானுஜ வைபவம் – காஞ்சிபுரம்


ஶ்ரீ ஶ்ரீ அண்ணா – ஶ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்

சப்தாஹ விவரங்கள்

நாள் – 24 ஏப்ரல் 2017 முதல் 01 மே 2017 வரை
நேரம் – மாலை 3 முதல் 5 வரை
இடம் – ஶ்ரீ க்ருஷ்ணப்ரேமி ஸ்வாமிகள் வேதகாம பாடசாலை – வடக்கு வீதி, காஞ்சிபுரம்